Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία Οδηγιών της Ε.Ε. και διεθνών Συμβάσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών

syriza_logo

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
• Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
• Ναυτιλίας και Αιγαίου
• Εξωτερικών

07.07.2014

ΘΕΜΑ: Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία Οδηγιών της Ε.Ε. και διεθνών Συμβάσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών

Η προστασία του θαλάσσιου και του παράκτιου περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί από τις κύριες προτεραιότητες των κυβερνήσεων, ιδιαίτερα δε των χωρών που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα και οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα. Η σημασία της προστασίας της Μεσογείου είναι πολύ σημαντική, αφού στις ακτές της συγκεντρώνονται σημαντικοί πληθυσμοί, δέχεται κατ΄έτος πάνω από 180 εκατομμύρια τουριστών, ενώ μεγάλο μέρος των διατροφικών αναγκών ολόκληρης της Ευρώπης εξαρτάται από την αλιεία στα Μεσογειακά ύδατα.

Όπως αποδείχθηκε κατά τη συζήτηση για την προστασία της παράκτιας ζώνης στην αρμόδια Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Βουλής, το νομικό καθεστώς προστασίας της Μεσογείου δεν είναι επαρκώς ενημερωμένο. Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η περίπτωση της χώρας μας, η οποία δεν έχει επικυρώσει την αναθεώρηση της Σύμβασης της Βαρκελώνης “περί προστασίας της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπναση.”

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΕ, μέχρι την 18.06.2014 θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2012/33 για τη μείωση του ποσοστού θείου στα καύσιμα (και στα ναυτιλιακά καύσιμα). H Οδηγία αυτή αποτελεί τροποποίηση της παλιότερης Oδηγίας 1999/32 και πρέπει να ενσωματωθεί στο γενικό πλαίσιο της σύμβασης MARPOL (παράρτημα VI).

Δεδομένου ότι η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα με ευαίσθητα οικοσυστήματα,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Τί άμεσα μέτρα προτίθενται να αναλάβουν για την επικύρωση της αναθεώρησης του «Πρωτοκόλλου της Βαρκελώνης» και την αποτροπή της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος;
2. Τί άμεσα μέτρα προτίθενται να αναλάβουν για την επικύρωση από την Ελλάδα του «Πρωτοκόλλου για την Προστασία της Μεσογείου από Ρύπανση που προέρχεται από την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας και του βυθού και του υπέδαφούς του»; Όπως έχει ανακοινωθεί και από το ΥΠΕΚΑ, η Ε.Ε. έχει προσχωρήσει στο Πρωτόκολλο αυτό με την απόφαση 2013/5/ΕΕ.
3. Τί άμεσα μέτρα προτίθενται να αναλάβουν για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/33 στην ελληνική νομοθεσία, εφόσον η προθεσμία ενσωμάτωσης της εν λόγω Οδηγίας παρήλθε στις 18 Ιουνίου του 2014;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Χαρά Καφαντάρη
Θοδωρής Δρίτσας