Τοποθέτηση Χαράς Καφαντάρη για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων

Τοποθέτηση της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας & Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, Χαράς Καφαντάρη, κατά τη συνεδρίαση την 30η Μαρτίου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος με θέμα «Διαχείριση υγρών αποβλήτων: Επαναχρησιμοποίηση νερού και αξιοποίηση προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.»

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

Δεν άκουσα τους Εισηγητές, αλλά διάβασα κάποιο υλικό που μας δόθηκε. Θα ήθελα να πω ότι το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα, είναι πάρα πολύ σοβαρό και κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε.

Όταν λέω πρέπει να προχωρήσουμε, θέλω να πω, ότι εδώ και χρόνια μπορεί να υπήρχε η διάθεση να προχωρήσουν τα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά αντιδρούσαν και οι τοπικές κοινωνίες και γενικότερα υπήρχε μία λογική του «όχι στην αυλή μου, στην αυλή του γείτονα». Πλέον, πρέπει το συγκεκριμένο ζήτημα να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, με επιστημονική επάρκεια για τη μέγιστη δυνατή προστασία της δημόσιας υγείας του πληθυσμού.

Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων πρέπει να τη δούμε σαν ένα εργαλείο ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Το σκεπτικό της επαναχρησιμοποίησης, κατάλληλα, επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και βιομηχανικών, παρουσιάζει εγγενή οφέλη, που σχετίζονται με την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων, την προστασία του Περιβάλλοντος, αλλά έχει και οικονομικά οφέλη. Απαιτείται, λοιπόν, ένας ολοκληρωμένος ορθολογικός σχεδιασμός που να λαμβάνει υπόψη του τους ενδεχόμενους κινδύνους και περιορισμούς.

Μέσα από διεθνείς έρευνες δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό, το ό,τι η επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων και το νερό που προέρχεται, θα πάει για σκοπούς ύδρευσης προς πόση, ενώ υπάρχουν σοβαροί ενδοιασμοί για τον εμπλουτισμό των υπογείων υδροφορέων που τα νερά τους προορίζονται για πόση.

Παρουσιάζει επαναχρησιμοποίηση για άρδευση, αστικές-πλην της πόσης χρήσεις-το περιαστικό πράσινο, τη δημιουργία η τον εμπλουτισμό υδάτινων σωμάτων για αναψυχή και για ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων με τη προσθήκη δευτεροβάθμιας  η  και τριτοβάθμιας επεξεργασίας δεν εγγυάται την επίτευξη αποδέκτης ποιότητας της εκροής. Για να ενισχυθεί η βιωσιμότητα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων προτείνεται ο διαχωρισμός των αποβλήτων στην πηγή. Αυτός ο διαχωρισμός βελτιώνει την αποδοτικότητα των συνολικών διεργασιών επεξεργασίας, διευκολύνει την ανακύκλωση των υγρών αποβλήτων καθώς και τη διαχείριση και εξαγωγή θρεπτικών ουσιών από τα στερεά με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους στην Γεωργία. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στην πηγή- που συχνά λέγεται και source control, έλεγχος στην πηγή- μπορεί να επιτρέψει την αποδοτικότερη επαναχρησιμοποίηση πόρων αυξάνοντας τη βιωσιμότητα του συστήματος. Αναφέρθηκε και εισηγητικά από κάποιους που παρακολουθήσαμε- εκλεκτούς προσκεκλημένους- και το θέμα της κυκλικής οικονομίας.

Μέσα μέσα στο πλαίσιο λοιπόν αυτό της κυκλικής οικονομίας μπορούμε να δούμε και το συγκεκριμένο. Θα ήθελα όμως να πω: Η Ε.Ε. δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που λέμε κυκλική οικονομία. Κυριακή και Δευτέρα γίνεται μια συνάντηση των προέδρων, των αρμόδιων για την ενέργεια επιτροπών των κοινοβουλίων με πρωτοβουλία της Ολλανδίας- ως Προεδρεύουσα στην Ε.Ε.- γίνεται μια συνάντηση λοιπόν στη Χάγη και μέσα στα ζητήματα, μέρη τους τα οποία θα συζητηθούν- εγώ θα συμμετάσχω ως αρμόδια για την ενέργεια από το κοινοβούλιο- γίνεται ιδιαίτερο τραπέζι και  ιδιαίτερη συζήτηση για την κυκλική οικονομία η οποία αναφέρει ότι η Ε.Ε. έχει εγκρίνει μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία. Βεβαίως θα υποστηριχθεί  αυτή η δράση οικονομικά με χρηματοδότηση από τα εθνικά δίκτυα έρευνας και τεχνολογίας: 650 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα <<ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020>> και 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία για τη διαχείριση αποβλήτων καθώς και με επενδύσεις στην κυκλική οικονομία σε εθνικό επίπεδο.

Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε και το συγκεκριμένο. Αναφέρθηκε βεβαίως στην Ελλάδα ότι το νομοθετικό πλαίσιο των υδατικών πόρων χαρακτηρίζεται από μια πολυνομία και μια έλλειψη- αν θέλετε- εκσυγχρονισμού. Ο τελευταίος νόμος 3199/2003 επιχειρεί εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας υδατικών πόρων με την οδηγία 60/2000. Όμως ούτε αυτός ο νόμος αναφέρεται σε αντικείμενα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων. Έτσι το νομοθετικό πλαίσιο για τη ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων και την προστασία των οικοσυστημάτων εξαρτάται από αυτούς στην Ε.Ε. που διέπεται από αυτή την οδηγία. Παρόλο που στην οδηγία αυτή δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάκτηση, όπως είπα πριν και στην επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων, πιστεύουμε ότι η ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων Πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος θα συμβάλει στην προώθηση, ανάπτυξη και θέσπιση κριτηρίων και χρήσης περιθωριακών νερών. Θα ήθελα επίσης να πω ό,τι απαιτείται να εκδοθεί μια υγειονομική διάταξη με βάση τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία που να ορίζει τις προδιαγραφές καταλληλόλητας   εκροών υγρών αποβλήτων. Να ληφθεί υπ’ όψιν ότι μια νέα οδηγία για τα βιοστερεά που παράγονται από την επεξεργασία των αποβλήτων προωθείται από την Ε.Ε.. Άρα απαραίτητη είναι η ενσωμάτωση της παραπάνω οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο και η οποία θα μπορούσε να συμπεριλάβει και την επαναχρησιμοποίηση των εκροών αφού και  στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για αξιοποίηση προϊόντων των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Εδώ θα ήθελα να συμφωνήσω με κάτι που ακούστηκε από τον προσκεκλημένο μας από το πολυτεχνείο- τελευταίος εισηγητής- ότι η χρήση λυμάτων θα πρέπει να γίνεται- θα συμφωνήσω μαζί του- με βάση το σκεπτικό που διέπει τους αυστηρότερους κανονισμούς, όπως αυτόν της Καλιφόρνια και πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Οι εγγενείς ασάφειες των επιδημιολογικών θεωρήσεων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πρόθεση ελαχιστοποίησης ή και μηδενισμού των οποιοδήποτε έστω και θεωρητικών κινδύνων. Θα κλείσω πάλι με αυτό που ξεκίνησα: Θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση της κοινωνίας. Να προχωρήσουν τα ζητήματα αυτά και η ενημέρωση αυτή σαφώς πρέπει να ξεκινήσει και από το αντίστοιχο Υπουργείο Εσωτερικών, από τους δήμους και τα λοιπά και βέβαια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος οπωσδήποτε γιατί δεν πρέπει να έχουμε την ίδια λογική- όπως είπα αρχικά- στην αυλή του γείτονα και όχι στη δική μου ή κάποιες συγκεκριμένες περιοχές να υπερφορτώνονται όπως για παράδειγμα η Ψυττάλεια- και το οποίο γνωρίζουμε- και να γίνουν και στην Ανατολική Αττική τοπικά οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις διαχείρισης των λυμάτων. Ευχαριστώ για τον χρόνο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: