Επιτείνεται η άδικη μεταχείριση και ο αποκλεισμός από το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων

syriza_logo

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

21/08/2014

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

·     Οικονομικών

·     Εσωτερικών

·     Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Θέμα: Επιτείνεται η άδικη μεταχείριση και ο αποκλεισμός από το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων.

       Στις 24 Ιουλίου 2014 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρίθμ. 2/53212/0022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2012/Β΄ ), σύμφωνα με την οποία επεκτείνεται, επιτέλους, η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μεταξύ άλλων, στους εργαζόμενους σε Ιδιωτικού Δικαίου δημοτικές επιχειρήσεις και Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

Ωστόσο, με την πρόσφατα εκδοθείσα απόφαση δυστυχώς επιτείνονται, αντί να θεραπεύονται, τα προβλήματα αποκλεισμού και αυθαιρεσίας που έχουν δημιουργηθεί με την αρ. οικ.2/16519/0022  Υπουργική  Απόφαση ( Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 465/24-2-2012) σε βάρος μεγάλου αριθμού απασχολούμενων στις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων. Αντί να κατονομάζονται, ρητά και χωρίς εξαιρέσεις, όλοι όσοι απασχολούνται επί τόπου στις εγκαταστάσεις και τα προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχέσης εργασίας, ως δικαιούχοι του μηνιαίου επιδόματος της κατηγορίας Α΄, καθοριζόμενου στα 150 ευρώ, υπάρχουν διατάξεις που αποκλείουν πολλoύς από αυτούς.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι:

·     Στην κατηγορία Α’ (καθοριζόμενο μηνιαίο επίδομα ύψους 150 ευρώ) περιλαμβάνονται το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, τη μεταφορά, τη διαλογή, την επιστασία και την καταστροφή απορριμμάτων, όσοι εργάζονται σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές (το αυτό προβλέπεται στη  ΚΥΑ 2/16519/0022 ).

·     Οι φύλακες χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (φύλακες ΧΥΤΑ) περιλαμβάνονται στην κατηγορία Γ΄, για την οποία ισχύει το κατώτερο μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ύψους 35 ευρώ. Ήτοι, υποδεικνύεται με σαφήνεια ότι «η φύλαξη» δεν περιλαμβάνεται στην «επιστασία», που ως ειδικότητα προβλέπεται στην κατ. Α, γεγονός που συνιστά άδικη μεταχείριση σε βάρος των εργαζομένων στους ΦοΔΣΑ  ΝΠΙΔ  και έρχεται σε αντίθεση ακόμη και με όσα ισχύουν για το προσωπικό των ΟΤΑ και ΦοΔΣΑ ΝΠΔΔ  σε εφαρμογή της  ΚΥΑ 2/16519/0022.

·     Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 της παρούσας δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου