Πόροι Πράσινου Ταμείου

syriza_logo

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό

– Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

23/10/2014

Θέμα: «Πόροι Πράσινου Ταμείου»

Με το νόμο 3889/2010 ιδρύθηκε το λεγόμενο “Πράσινο Ταμείο”, ως μετονομασία του “Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων – ΕΤΕΡΠΣ” σε εφαρμογή του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 (ΦΕΚ 194Α). Οι πόροι του Πράσινου Ταμείου προέρχονται από διάφορες πηγές (εισφορές των διανομέων ενέργειας, ειδικός φόρος κατανάλωσης βενζίνης, πρόστιμα για την ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτων, προστίμων για περιβαλλοντικές παραβάσεις, κλπ) και σκοπός του είναι “…η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής…”.

Από το 2011 με νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως με το νόμο 4024/2011, τα κεφάλαια που εισπράχθηκαν υπέρ του Ταμείου άρχισαν να μεταφέρονται σε άλλες κατευθύνσεις, με περιορισμό των δαπανών στο 5% των διαθεσίμων του. Με τον πιο πρόσφατο νόμο 4111/2013 το διαθέσιμο ποσό για τις δράσεις και τα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου περιορίστηκε στο 2,5% επί του συνόλου.

Οι παραπάνω μειώσεις των διαθέσιμων πόρων καθιστούν προφανή την αδυναμία του Πράσινου Ταμείου να ανταποκριθεί στο ρόλο του και στον αρχικό του στόχο, αφού σημαντικές προτάσεις για ένταξη έργων στα προγράμματα που προκηρύσσονται δεν μπορούν να ενταχθούν λόγω έλλειψης πόρων, καθώς και στη μη επίτευξη του περιβαλλοντικού ισοζυγίου απέναντι στην περιβαλλοντική επιβάρυνση, πόροι οι οποίοι υποτίθεται ότι προορίζονται αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου