Η εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη λειτουργία του ΕΤΕΑΝ ΑΕ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών

syriza

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Ένα σημαντικό μέρος των πόρων του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, δεσμεύτηκε με αποφάσεις της κυβέρνησης της ΝΔ σε μια πληθώρα Χρηματοδοτικών Εργαλείων μέσω των Τραπεζών, με κύριο το ΕΤΕΑΝ ΑΕ,  που στόχευαν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κεφάλαια αναγκαία τόσο για τις επενδύσεις τους όσο και για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης επεδίωξε την δημιουργία ενός νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας μέσω της ΕΤΕπ που ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί παρά την συχνή επίκλησή του από τις κυβερνήσεις.

Από τη μέχρι σήμερα πορεία των Ταμείων προκύπτει ότι η διείσδυση τους στην πραγματική οικονομία είναι παρά πολύ χαμηλή και τα κεφάλαια δεν «φτάνουν» στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη ρευστότητας παρά το γεγονός ότι, η συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος στα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία συνεχώς μειώνεται.  Το γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτηματικά ως προς τη λειτουργία των Ταμείων, τη χρησιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν προς τις επιχειρήσεις. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου