Διαχείριση Απορριμμάτων: Μια Δημόσια Υπόθεση

*Αναδημοσίευση από την ηλεκτρονική εφημερίδα «IONIANET.GR»

H διαχείριση απορριμμάτων είναι δημόσια υπόθεση.  Για το λόγο αυτό  έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια,  ένας  σοβαρός δημόσιος διάλογος,  πολιτικός και επιστημονικός,  παράλληλα με δράσεις και κινητοποιήσεις κινημάτων, φορέων και πολιτών, για το  μεγάλο αυτό ζήτημα.

Τα απορρίμματα αποτελούν  εν δυνάμει  σημαντικό πόρο  υλικών και ενέργειας.  Η ορθολογική διαχείρισή τους  μπορεί να εξασφαλίσει  θέσεις εργασίας  και σημαντικούς πόρους.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική  για τα στερεά απόβλητα  υπακούει στην ιεράρχηση της διαχείρισης, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία   2008/98, που θέτει σαν προτεραιότητα  τους στόχους: Πρόληψη και Μείωση, Προετοιμασία  για επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Ανάκτηση και Ασφαλής Διάθεση. Για την ΕΕ η μετάβαση σε μια κοινωνία  ανακύκλωσης αποτελεί βασική συνιστώσα της αειφορικής  διάστασης της ανάπτυξης. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου