Επικείμενη απόλυση Δασοφυλάκων και περαιτέρω αποδυνάμωση Δασικών Υπηρεσιών

syriza

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

  • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  • Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

19-07-2013

 Η ΚΥΑ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 για την «Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία» του ν.3938/2011, μετέταξε το προσωπικό της Αγροφυλακής στις Δασικές Υπηρεσίες, με σκοπό τη στελέχωσή τους «σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης κατηγορίας κλάδου ή ειδικότητας των υπηρεσιών αυτών». Ως σκεπτικό -των αρμόδιων τότε υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη- της μετάταξης αυτής ήταν η συγκρότηση ενιαίου μηχανισμού ελέγχου και προστασίας των δασικών και αγροτικών οικοσυστημάτων και του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, στόχος ήταν η εξασφάλιση καλύτερου συντονισμού και αποτελεσματικότερου ελέγχου της άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών, αλλά και σημαντικού δημοσιονομικού οφέλους. Η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε μάλιστα προβάλει τον ισχυρισμό ότι με αυτόν τον τρόπο, της μετάταξης των αγροφυλάκων, ενισχύονται οι δασικές υπηρεσίες στα καθήκοντα της δασοπροστασίας.

Μετά από 2 μόλις χρόνια, ψηφίζεται ο νόμος 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 72Α’/19-3-2013), με τον οποίο τροποποιήθηκαν διατάξεις του Δασικού Κώδικα που αφορούν την παράνομη υλοτομία στα δάση και τις δασικές εκτάσεις καθώς και την παράνομη μεταφορά δασικών προϊόντων (αντικατάσταση του άρθρου 268 και τροποποίηση του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/69). Ενδεικτικά να αναφερθεί η αυστηρότερη τιμωρία των παραβατών, στους οποίους καταλογίζεται ζημία σε δάσος ή δασική έκταση που υπερβαίνει τα 300 ευρώ, καθώς και των παραβατών των δασικών αστυνομικών διατάξεων (άρθρα 381 και 382 του Ποινικού Κώδικα π.χ. υλοτομία εντός αγροκτημάτων, καυσοξύλευση για ατομικές ανάγκες, περισυλλογή υπολειμμάτων υλοτομιών). Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου