Χαρά Καφαντάρη: «ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΤΙΑ»

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
ΘΕΜΑ: «ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΤΙΑ» (Τροποποίηση άρθρου 52 παρ. 2 Νόμου 4954/2022 (ΦΕΚ
136/09-07-2022)
Η Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χαρά Καφαντάρη καταθέτει
αναφορά την επιστολή της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε) προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα : «ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΤΙΑ»
Με βάση την από 6-9-2022 Αριθ. Πρωτ. 163, επιστολή της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε) προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
επισημαίνεται η ανάγκη ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΗς ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΤΙΑ.
Στο Νόμο 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022) περί «Συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα
επιμέρους επιγραμματικά συστήματα συγκέντρωσης. Διατάξεις σχετικές με την εκλογική
διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων
βουλευτών και αιρετών Λοιπές επείγουσες διατάξεις.» και συγκεκριμένα στο άρθρο 52 παρ.
2 τροποποιείται το άρθρο 11 του 4440/2016, προσθέτοντας
« Ειδικά για τους πολυτέκνους υπαλλήλους, εφόσον κατά το πέρας των τεσσάρων (4) ετών
έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα, η απόσπαση υπό τις ανωτέρω
προϋποθέσεις δύναται να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμα, κατόπιν επανεξέτασης του
σχετικού αιτήματος του υπαλλήλου από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.»
Στην επιστολή επισημαίνεται ότι το μέτρο είναι θετικό και ευεργετικό προκειμένου να μην
χωρίζονται τα παιδιά από τον έναν από τους δύο γονείς, ειδικά στους δύσκολους οικονομικά
και ηθικά καιρούς που ζούμε σήμερα, και λαμβάνοντας υπόψη την υπογεννητικότητα στη
χώρα μας, όμως είναι άδικο για τις τρίτεκνες οικογένειες αφού τις αποκλείει από αυτό το ευεργέτημα.
Ζητείται η τροποποίηση του άρθρου 52 παρ 2, του Νόμου 4954/2022 -ώστε να
συμπεριληφθούν και οι τρίτεκνοι στο ευεργέτημα της απόσπασης υπαλλήλου για μία
επιπλέον διετία-ως εξής:
« Ειδικά για τους τρίτεκνους και πολυτέκνους υπαλλήλους, εφόσον κατά το πέρας των
τεσσάρων (4) ετών έχουν τουλάχιστον τρία (3) προστατευόμενα τέκνα, η απόσπαση υπό
τις ανωτέρω προϋποθέσεις δύναται να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμα, κατόπιν
επανεξέτασης του σχετικού αιτήματος του υπαλλήλου από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.»