Άδικη η παρακράτηση από το ΕΤΕΑ (κλιμάκιο ΤΕΑΠΕΤΕ) των συντάξεων που λαμβάνουν σε υποκατάσταση της Κύριας Ασφάλισης (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς), οι Μητέρες με ανήλικο παιδί της πρώην Εμπορικής Τράπεζας, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του N.3863/15-7-2010 (αρθ. 10, παρ.17 περ. β).

syriza_logo

Αθήνα, 25 Μαΐου 2015

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό

-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ : Άδικη η παρακράτηση από το ΕΤΕΑ (κλιμάκιο ΤΕΑΠΕΤΕ) των συντάξεων που λαμβάνουν σε υποκατάσταση της Κύριας Ασφάλισης  (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς), οι Μητέρες με ανήλικο παιδί της πρώην Εμπορικής Τράπεζας, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του N.3863/15-7-2010 (αρθ. 10, παρ.17 περ. β).

 Με βάση τον N.3863/15-7-2010 άλλαξε το όριο ηλικίας στις γυναίκες με ανήλικο παιδί για την συνταξιοδότησή τους από τον Κύριο Φορέα, ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και δόθηκε η δυνατότητα, σε όσες ήταν ασφαλισμένες πριν την 1-1-1993,εφόσον μέχρι το τέλος της 31-12-2010 είχαν συμπληρώσει 5.500 ένσημα και είχαν ανήλικο παιδί, με την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους να μπορούν να συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πλήρη σύνταξη (του 50ου με μειωμένη), χωρίς να εξετάζεται αν κατά την συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συντρέχει, ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού.

Να σημειώσουμε ότι οι εργαζόμενοι/ες στην πρώην Εμπορική Τράπεζα μέχρι την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησής τους από τον κύριο φορέα τους (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) λαμβάνουν τη συνολική σύνταξή τους , ως εξής:

  • Από το ΕΤΕΑ όσοι/όσες συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι την 18-04-2006. Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) είναι το πρώην ΕΤΕΑΜ στο οποίο εντάχθηκε υποχρεωτικά το ΤΕΑΠΕΤΕ, που ήταν επί χρόνια το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας (Νόμος 3455/2006)
  • Από το ΕΤΑΤ (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων), όσοι/όσες συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 18-04-2006 (ν.3455/2006)

Και τα δύο Ταμεία δραστηριοποιούνται στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων μέχρι την απονομή της σύνταξής τους από τον κύριο φορέα ασφάλισης, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ειδικότερα το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), στο οποίο εντάχθηκε υποχρεωτικά το ΤΕΑΠΕΤΕ, (ν.3455/2006), εφόσον αποτελεί συνέχεια του ΤΕΑΠΕΤΕ, εμπίπτει στο καταστατικό του. Επομένως σύμφωνα με το Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ  το ΕΤΕΑ έπρεπε:

  • Να γνωστοποιήσει εγγράφως και έγκαιρα, στις Μητέρες που είχαν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις του ν.3863/15.7.2010, που αναφέραμε πιο πάνω, για την ημερομηνία θεμελίωσης και την υποχρέωση άσκησης του δικαιώματος συνταξιοδότησης, όπως και την διαδικασία απονομής της σύνταξης από τον Κύριο Φορέα (παρ. 6 αρθ.10)
  • Να ορίσει το χρόνο και τον τρόπο έναρξης της μείωσης της μηνιαίας συνολικής σύνταξης τους (παρ. 8 και 4 αρθ.10), κατά το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται από τον Κύριο φορέα, όπως κάνει ήδη στους συνταξιούχους που θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  • Να ασκήσει το δικαίωμα του (παρ. 8 αρθ.10) να μειώσει τη χορηγούμενη μηνιαία συνολική σύνταξη κατά το ποσό του Κύριου φορέα, ανεξάρτητα από το αν ο δικαιούχος ασκήσει το δικαίωμα του για σύνταξη από τον Κύριο φορέα, ακόμη και αν βραδύνει η έναρξη καταβολής της πέρα από τρείς μήνες.

Αντίθετα, τίποτα από τα παραπάνω δεν έπραξε το ΕΤΕΑ (κλιμάκιο ΤΕΑΠΕΤΕ) για να προστατεύσει τα συμφέροντα τόσο των συνταξιούχων όσο και του Ταμείου, σύμφωνα με καταγγελίες συνταξιούχων γυναικών, Παραρτημάτων του Συλλόγου Συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας (Βόλου κ.ά.), επιστολές διαμαρτυρίας και παραστάσεις του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας.

Το ΕΤΕΑ (κλιμάκιο ΤΕΑΠΕΤΕ) για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την ισχύ του νόμου 3863/15-7-2010, δεν προέβη σε κανενός είδους ειδοποίηση των μητέρων σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς που ενέπιπταν στις διατάξεις του νόμου, για την υποχρέωση άσκησης του δικαιώματος συνταξιοδότησής τους στον Κύριο Φορέα από την ημερομηνία θεμελίωσής του. Αποτέλεσμα της παράλειψης αυτής ήταν πολλές Μητέρες με ανήλικο παιδί να μην υποβάλλουν αίτηση απονομής  της σύνταξης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ή να την έχουν υποβάλλει καθυστερημένα. Και όχι μόνο. Το ΕΤΕΑ προέβη και στις πιο κάτω ενέργειες:

  • Μείωσε τη μηνιαία συνολική σύνταξη τους κατά το ποσό της Κύριας σύνταξης από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος συνταξιοδότησής τους στον κύριο φορέα, βάσει του ν.3863/2010 και όχι από την  ημερομηνία υποβολής της αίτησης  απονομής σύνταξης από τον Κύριο φορέα και
  • Απαίτησε εκ των υστέρων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και απαιτεί να επιστραφούν τα ποσά των συντάξεων που ελάμβαναν από το Ταμείο για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος συνταξιοδότησής τους στον κύριο φορέα (βάσει του ν.3863/2010) και όχι από την  ημερομηνία υποβολής της αίτησης  απονομής σύνταξης από τον Κύριο φορέα και μετά.

Ήδη παρακρατεί τη σύνταξή τους. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες αυτές κινδυνεύουν να χάσουν τα ποσά της σύνταξης που ελάμβαναν (κατά το ποσό της Κύριας σύνταξης) για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης απονομής  της σύνταξης, καθώς ο Κύριος Φορέας την αποδίδει από την ημερομηνία που του υποβάλλεται η αίτηση.

Οι  παραπάνω ενέργειες του ΕΤΕΑ έρχονται σε αντίθεση με τις ενέργειες που το ίδιο ακολουθεί για τις άλλες περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος πλήρους σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως επίσης και με τις ενέργειες που ακολούθησε το ΕΤΑΤ για τις Μητέρες  σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς που ενέπιπταν στις διατάξεις του ν. 3863/2010, όπου και ειδοποίησε εγκαίρως με συστημένη επιστολή, τόσο για την ακριβή ημερομηνία όσο και για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να τους απονεμηθεί η σύνταξή τους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Είναι εντελώς άδικο να καλούνται οι Μητέρες, χωρίς να ευθύνονται, να επιστρέψουν  δεκάδες χιλιάδες  ευρώ,  χωρίς να έχουν εισπράξει τα ανάλογα ποσά της σύνταξής τους από τον Κύριο φορέα, εξαιτίας οργανωτικών προβλημάτων, δυσλειτουργιών ή παραλείψεων ή καθυστερήσεων στη μετάπτωση του μηχανογραφικού αρχείου του ΤΕΑΠΕΤΕ στο σύστημα του ΕΤΕΑ ή ακόμη και σε λανθασμένη ενημέρωση ως προς την ημερομηνία θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Το θέμα αυτό έχει ήδη αναδειχθεί στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο με την με αριθμό 3743/13.11.2013 ερώτηση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία δεν απαντήθηκε και στη συνέχεια με την με αριθμό 129 επίκαιρη ερώτηση που συζητήθηκε στις 16.10.2014 με τον τότε υφυπουργό εργασίας και ζητήθηκε από την Κυβέρνηση να διευθετηθεί το θέμα, όπου και ο τότε υφυπουργός εξέφρασε την πρόθεση να ζητήσει από τον Υπουργό να παραπέμψει το θέμα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για γνωμάτευση, χωρίς να υπάρξει καμία εξέλιξη μετά.

Επειδή οι συνταξιούχοι έχουν ήδη υποστεί σημαντικές περικοπές λόγω των μνημονιακών πολιτικών που ακολουθούνται τα τελευταία πέντε χρόνια

Επειδή οι αρμόδιοι φορείς, στη συγκεκριμένη περίπτωση τα Ασφαλιστικά Ταμεία, που εφαρμόζουν τους νόμους και τις συνεχείς τροποποιήσεις τους δεν θα πρέπει να επαφίενται και να στηρίζονται στο ότι η γνώση των νόμων είναι υποχρέωση των πολιτών, αλλά θα πρέπει να ειδοποιούν και να ενημερώνουν εγκαίρως για τις μεταβολές, ειδικά σε μια περίοδο τέτοιας οικονομικής κρίσης, που τον καθένα πλέον απασχολούν θέματα επιβίωσης

Επειδή με βάση «την  αρχή της χρηστής διοίκησης» δεν μπορεί να εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά και είναι άδικο να επωμίζονται οι συνταξιούχοι την παράλειψη ή τη δυσλειτουργία του Ταμείου και επομένως μια ευνοϊκή διάταξη νόμου για πολλές Μητέρες ανηλίκων τέκνων –εάν επιβληθεί η αναδρομική ως άνω παρακράτηση– να λειτουργήσει τιμωρητικά, αφαιρώντας αναγκαίους πόρους για τη συντήρηση των οικογενειών τους.

Επειδή και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ έχει στείλει επιστολή διαμαρτυρίας,  πέραν των συναντήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί με τον προηγούμενο Πρόεδρο του Ταμείου και το νέο Πρόεδρο  του ΕΤΕΑ, χωρίς ακόμη να έχει επιλυθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στις Μητέρες της κατηγορίας αυτής.

                                    

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί και πότε, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των συγκεκριμένων γυναικών και να ισχύσει η αρχή της ίσης μεταχείρισης για όλες τις συνταξιούχους Μητέρες ανήλικων τέκνων, που υπάγονται στο ν.3863/2010, οι οποίες εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ(πρώην ΕΤΕΑΜ) ή στο ΕΤΑΤ, και προέρχονται από το ΤΕΑΠΕΤΕ;
  2. Τι θα πράξει ώστε να σταματήσει και να μην υλοποιηθεί αυτή η άδικη μεταχείριση του ΕΤΕΑ, που απαιτεί να επιστραφούν οι καταβληθείσες συντάξεις (πρώην ΕΤΕΑΜ) από τις Μητέρες με ανήλικο παιδί, που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3863/2010 και να τους επιστραφούν τα ήδη παρακρατηθέντα ποσά για το διάστημα από την 15-7-2010, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ;
  3. Θα φροντίσετε να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες, ώστε η μείωση της μηνιαίας Συνολικής Σύνταξης από το ΕΤΕΑ, κατά το ποσό που καταβάλλεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης απονομής σύνταξης από το Κύριο φορέα (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και όχι από την ημερομηνία ισχύος του ν.3863/15-7-2010;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

 

Μεϊκόπουλος  Αλέξανδρος

 

Μπαλαούρας Γεράσιμος

 

Λεουτσάκος  Ευστάθιος (Στάθης)

 

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

 

Τσανάκα Αλεξάνδρα

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: